Disclaimer

Algemeen

De site www.pcobb.nl wordt beheerd door het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger (het “PCOBB”). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het PCOBB. Deze disclaimer kan door het PCOBB worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het PCOBB neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat het PCOBB niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites

Op de site wordt verwezen naar de ondernemingen van waaruit ondernemingsraden deelnemen aan het PCOBB. Dit houdt niet in dat het PCOBB door deze verwijzing instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan het PCOBB. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie en diensten verstrekt door deze ondernemingen, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Het PCOBB behoudt alle rechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten en logo). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het PCOBB te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u, in welke vorm dan ook, elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Het PCOBB adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan het PCOBB te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Het PCOBB, noch haar vertegenwoordigers of leden, is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Het PCOBB aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site, in welke vorm dan ook, elektronisch aan het PCOBB wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze site.