Over ons

Het platform bestaat uit leden van (centrale) ondernemingsraden van in Nederland gevestigde ondernemingen in de Bouw- en GWW-sector.

Doel

 • Versterking van de positie van ondernemingsraden in de sectoren;
 • Delen van kennis en ervaring met elkaar, over allerlei onderwerpen/aangelegenheden;
 • Organiseren van themabijeenkomsten (participatie, duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid, privacy etc.);
 • Bepalen van gemeenschappelijke standpunten en het uitdragen hiervan;
 • Stimuleren van onderlinge contacten;
 • Optreden als belangenbehartiger van de aangesloten ondernemingen;
 • Een volwaardig gesprekspartner worden voor sociale partners in de sectoren;
 • Grotere invloed op besluiten die onze ondernemingen raken;
 • Verbetering van de arbeidsomstandigheden (veiligheid) op projecten;
 • Uitbreiding van het ledental van het platform;
 • Uitbreiden en consolideren van bestaande contacten met instanties die in het belang van onze ondernemingen handelen en het leggen van nieuwe contacten.

Missie

“Wij bundelen onze krachten op het gebied van gemeenschappelijke, onderneming overstijgende vraagstukken en thema’s.”

Visie

“Wij ontwikkelen ons tot dé gesprekspartner vanuit de ondernemingsraden en oefenen op die manier invloed uit en maken het verschil.”

Werkwijze

Het platform vergadert minimaal vier maal per jaar, waarbij beurtelings een van de bedrijven van de aangesloten ondernemingsraden optreedt als gastheer. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de leden informatie uit over onderwerpen waarmee zij geconfronteerd worden, komen actuele thema's aan bod, geven bestuurders of stafmedewerkers presentaties over hun onderneming en worden externe deskundigen in de gelegenheid gesteld, hun zienswijze te geven met betrekking tot ontwikkelingen binnen de bedrijfstak.

Elk aangesloten medezeggenschapsorgaan heeft de mogelijkheid om maximaal twee leden af te vaardigen naar het PCOBB. Het platform beschikt over een bestuur, bestaande uit vijf leden; de voorzitter, secretaris en vicevoorzitter treden op als Dagelijks Bestuur.

Wat wil het platform zijn?

Wij willen meer zijn dan een plek om informatie uit te wisselen en te discussiëren. Wij willen een koepel van ondernemingsraden zijn, die (mede)bepaalt hoe de belangen van werknemers en werkgevers in beide sectoren het best kunnen worden gediend. Een platform van waaruit gezamenlijk actie wordt ondernomen en waarmee politiek en sociale partners rekening dienen te houden.