Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.pcobb.nl van het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger ('het PCOBB').

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.pcobb.nl van het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger ('het PCOBB'). Wij, het PCOBB, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door het PCOBB. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (“bezoekers”) voor één of meer van onderstaande doelen verwerken:

 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het aanmelden voor events;
 • Het in behandeling nemen van vragen en klachten.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij het PCOBB, te bereiken via e.van.heeren@vshanab.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure beginnen bij de rechtbank.

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • Leden van het PCOBB;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van het PCOBB diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze leden.

Wij bewaren persoonsgegevens van PCOBB leden niet langer dan twee maanden na beëindiging lidmaatschap van het PCOBB, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijze waarop deze derden met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 07-12-2018.

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met e.van.heeren@vshanab.nl.